The Heersende Koningin

De Regerende Koningin
De Regerende Koningin – Ruling Queen – Regierende Königin Prijs € 2.250,00 Giclee € 750,00

[learn_more caption=”De Regerende Koningin meer…”] De koningin in dit schilderij is een symbool van de gemeente van Christus. Het toont de gemeente van Christus in een koninklijk gewaad, zij draagt de koninklijke mantel die zij als een mandaat van God heeft ontvangen. In haar hand een gouden zwaard, symbool van het wapen wat aan de koning(in) is gegeven om haar land te verdedigen en nieuw land te veroveren. In haar rechterhand de gouden scepter van koninklijke autoriteit, hiermee verordent en proclameert zij haar beslissingen. Het wijst op regentschap. Deze scepter wijst naar de stad, symbool van de maatschappij, die op de achtergrond te zien is waar zij verandering mag brengen. Op haar hoofd de gouden kroon, een tooi van koninklijke waardigheid en een prachtig sieraad. Naast haar op de pilaar het Woord van God, het bloed van Jezus en het gebroken lichaam van Jezus, de fundamenten van het geloof. Naast haar, aan haar voeten de rijksappel, een gouden bol met twee gouden banden er omheen en een kruis erop geplant. Dit is een symbool van het geografische gebied van haar regentschap. De bol symboliseert de aarde en de banden omvatten de gehele aarde. Dit is de plaats waar zij haar geloof in Jezus plant, het kruis staat daarom op de rijksappel. De aarde is haar voetenbank, vandaar dat de rijksappel aan haar voeten ligt. De vrouw staat met 1 voet in de duisternis, de grijze achtergrond, en 1 voet in het licht. Zij beweegt zich in twee parallelle dimensies tegelijk. Zij regeert vanuit de openbaring en heerlijkheid van het Hemelse en die hemelse atmosfeer, gedragen door de Heilige Geest wordt weergegeven door de gele atmosfeer die om haar heen is. Die gaat haar vooruit en schijnt overal waar zij is. Zij verspreidt deze atmosfeer en brengt verandering. Dit schilderij betreft een uitgewerkte olieverf versie. Andere versies werden geschilderd op de Destined to Reign vrouwenconferentie op 16 april 2016 in Veenendaal. Twee dagen daarvoor werd ik gevraagd om te komen profetisch schilderen. Het onderwerp van het schilderij is niet bespoken en ontving ik van God. Een andere versie werd geschilderd op de Visual Voice Conferentie in Aarau, Zwitserland, en in House of Heroes Nederland, beide in mei 2016.

De Regerende Koningin  Prijs € 2.250,00 Giclee € 750,00 Olieverf 50x70cm baklijst[/learn_more] [learn_more caption=”The Ruling Queen more…”] The queen in this painting is a symbol of the church of Christ. It shows the church of Christ in a royal robe, she wears the royal robe she has received as a mandate from God. In her hand a golden sword, symbol of the weapon given to the queen to defend her country and conquer new land. In her right hand, the golden scepter of royal authority, hereby she  decides and proclaims her decisions. It points to regentship. This scepter points to the city in the background, a symbol of society, where she brings change. On her head the golden crown, a royal dignity and a beautiful jewel. Next to her on the pillar, the Word of God, the blood of Jesus and the broken body of Jesus, the foundations of faith. Next to her, the golden apple at her feet, a golden globe with two gold bands around it and a cross on it. This is a symbol of the geographic area of ​​her regency. The sphere symbolizes the earth and the tires cover the whole earth. This is the place where she plants her faith in Jesus, the cross is therefore on the empire. The earth is her footstool, hence the pineapple is at her feet. The woman stands with 1 foot in the darkness, the gray background, and 1 foot in the light. It moves in two parallel dimensions at a time. She reigns from the revelation and glory of heaven and heavenly atmosphere, carried by the Holy Spirit, reflected by the yellow atmosphere surrounding her. She walks forward and shines everywhere she is. She spreads this atmosphere and brings change. This painting concerns an elaborate oil paint version. Other versions were painted at the Destined to Reign Women’s Conference on April 16, 2016 in Veenendaal, NL. Two days before, I was asked to come and do  prophetic painting. The subject of the painting was not spoken off and I received the topic from God. Another version was painted at the Visual Voice Conference in Aarau, Switzerland, and in House of Heroes Netherlands, both in May 2016.

Ruling Queen Price € 2.250,00 Giclee € 750,00 Olieverf 50x70cm Woodframe[/learn_more][learn_more caption=”Die Regierende Königin”] Die Königin in dieser Malerei ist ein Symbol für die Kirche Christi. Es zeigt die Kirche Christi in einem königlichen Gewand, das königliche Gewand trägt sie als Auftrag die die  von Gott empfangen hat. In ihrer Hand ein goldenes Schwert, das Symbol der Waffe, die die Königin gegeben ist sein Land zu verteidigen und neue Länder zu erobern. In ihrer rechten Hand das goldene Zepter der königlichen Autorität, so gebietet die und verkündet ihre Entscheidungen. Es spiegelt Regentschaft. Dieses Zepter zeigt auf die Stadt, ein Symbol des Unternehmens, die auf dem Hintergrund gesehen werden kann, wo die änderung bringt. Auf ihrem Kopf der goldene Krone, eine Reihe von königlicher Würde und atemberaubender Schönheit. Neben ihr auf der Säule ist das Wort Gottes, das Blut Jesu und der gebrochenen Körper von Jesus, die Grundlagen des Glaubens. Neben ihr, auf ihren Füßen die Kugel, eine goldene Kugel mit zwei goldenen Ringen um ihn herum und pflanzte einen Kreuz darauf. Dies ist ein Symbol des geografischen Gebiets ihrer Regentschaft. Die Kugel symbolisiert die Erde und die Bänder decken die gesamte Erde. Dies ist, wo sie ihren Glauben an Jesus pflanzen, ist daher das Kreuz auf der Kugel. Die Erde ist ihr Schemel, so dass die Kugel zu ihren Füßen liegt. Die Frau steht mit einem Fuß in dem dunkelgrauen Hintergrund, und einen Fuß in dem Licht. Es bewegt sich in zwei Dimensionen parallel zur gleichen Zeit. Sie regiert von Offenbarung und Herrlichkeit der himmlischen und himmlischen Atmosphäre, durch den Heiligen Geist getragen und durch die gelbe Atmosphäre dargestellt, die um sie herum ist, es scheint, überall dort, wo sie ist. Sie verbreitet diese Atmosphäre die alles verändern wird. Dieses Gemälde ist eine aufwendige Version in Öl. Andere Versionen wurden auf der Destined to Reign Frauen Konferenz gemalt am 16. April 2016 in Veenendaal, NL. Zwei Tage, bevor ich wurde gebeten, prophetische zu  Malen. Das Thema der Malerei ist nicht besprochen, und erhielt ich von Gott. Eine andere Version wurde auf der Visual Voice Conference in Aarau, Schweiz gemalt, und Haus der Helden Niederlande, beide in Mai 2016.

Regierende Königin Preis € 2.250,00 Giclee € 750,00 Öl 50x70cm Holzrahm[/learn_more]