Inspiratie

Mijn christelijke identiteit vormde de de inspiratie voor het oprichten van Dutch Art Academy:

Bijbelse grondslag

In het Bijbelboek Exodus 31 vanaf vers 1:
“De Here sprak tot Mozes: Zie. Ik heb bij name geroepen Besaleël, de zoon van Uri, de zoon van Chur, uit de stam Juda en hem vervuld met Gods Geest, met wijsheid, inzicht en kennis, en dat voor allerlei werk, om ontwerpen te bedenken, om die uit te voeren in goud, zilver en koper; om stenen te bewerken, om die in te zetten; om hout te snijden en werkzaam te zijn in allerlei arbeid.
En zie, Ik heb naast hem gesteld Oholiab, de zoon van Achisamak, uit de stam Dan; in het hart van ieder die kunstvaardig is, heb ik wijsheid gelegd. Zij zullen alles maken, wat Ik u geboden heb: de tent der samenkomst, de ark voor de getuigenis, het verzoendeksel dat daarop ligt, en al het gerei der tent, de tafel met haar
gerei, de kandelaar van louter goud met al zijn gerei, het reukofferaltaar, het brandofferaltaar met al zijn gerei, het wasvat met zijn voetstuk, de ambtsklederen, zowel de heilige klederen van de priester Aäron als de klederen van zijn zonen, om het priesterambt te bekleden, de zalfolie en het welriekend reukwerk voor het heiligdom; naar alles wat Ik u geboden heb, zullen zij dit maken.

2 Kronieken 2: 7: Nu dan, zend mij een man, die bedreven is in de bewerking van goud, zilver, koper, ijzer, roodpurper, karmozijn en blauwpurper, en die het verstaat graveerwerk te vervaardigen, samen met de vaklieden die bij mij in Juda en in Jeruzalem zijn, en waarvoor mijn vader David gezorgd heeft.
Vers 13 en 14: Ik zend u dan een bekwaam man, begiftigd met inzicht, Churam-Abi, zoon van een vrouw uit de dochters van Dan, wiens vader een Tyriër was; hij heeft verstand van de bewerking van goud, zilver, koper, ijzer, stenen, hout, roodpurper, blauwpurper, fijn linnen en karmozijn, van het vervaardigen van allerlei graveerwerk en van het ontwerpen van allerlei kunstwerk dat hem wordt opgedragen tezamen met uw vaklieden en die van mijn Heer, uw vader David.

De Bijbel geeft uitgebreide beschrijvingen en spreekt over modellen die God heeft laten zien. Heel duidelijk is hier ook terug te vinden dat de mensen handwerkslieden waren die zeer bekwaam waren. In bovengenoemde Bijbelstukken kun je een aantal kunstvormen terugvinden: het maken van sieraden, metaalbewerking, textiele werkvormen, schilderen, beeldhouwen, houtbewerking.
Het mooie van de Bijbelstukken die wij erbij hebben gezocht is dat er heel wat van te leren is. Mozes vertoeft 40 dagen op de berg en dan laat God hem alles zien. Tot in detail wordt er getoond wat er gemaakt moet worden en hoe en waarvan het gemaakt moet worden. Heel indrukwekkend is het dat God alles gepland heeft en een compleet beeld geeft van alle te vervaardigen voorwerpen en de tabernakel zelf.


God maakt plannen. Als Hij dat doet mogen wij dat ook doen. De Heilige Geest inspireert ons, dat maakt het werk een profetisch werk. Hij heeft het ons ingegeven. Het maken van verkennende schetsen, proefexemplaren, of studies van onderdelen van het totale schilderij of kunstwerk zullen het eindresultaat mooier en gedegener maken. Vaak genoeg ben ik aangelopen tegen een onderdeel van een schilderij dat ik niet in één keer kon schilderen. Op een dergelijk moment pak ik een schetsboek en begin het onderdeel te ontwerpen en te bestuderen, desnoods zoek ik plaatjes van soortgelijke voorwerpen of houdingen van mensen en gebruik die om verkennende schetsen te maken. Dit helpt enorm om het vormgevingsproces te laten gebeuren en na een reeks van schetsjes is duidelijk wat wel en wat niet aanspreekt.

Er is ook helemaal niets op tegen om lessen te volgen om je technieken te verbeteren. Sterker nog, bekwaam je, het zal de kwaliteit van het werk ten goede komen! God gebruikt mensen die bedreven zijn in hun ambacht, die er verstand van hebben, mensen die hun vak verstaan. En is het ook niet zo dat God het beste waard is van ons kunnen?
Plannen maken voor een kunstwerk is een manier van werken die goed bij de ene mens past. Een ander werkt liever on the job met kleuren en vormen en ziet wat er mee gaat gebeuren.
Vooral bij grote werken kan het onvermijdelijk zijn om te plannen. Het is belangrijk om de maten te weten, dingen uit te meten om plaats te bepalen en hoeveelheden materialen te berekenen.

Bovenstaande verzen overtuigde mij dat het belangrijk is om je als kunstenaar te ontwikkelen. Daarom besloot ik de online school op te richten.