Terms & Conditions

Terms and Conditions (Scroll for English & German)

 1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden van deze website, alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetten.

Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken.

De materialen op deze website zijn beschermd door de toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetgeving.

 1. Gebruik Materialen, Kennis en Workshops

Toestemming wordt verleend om informatie of goederen die op of via deze website gekocht worden te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciele, doeleinden.

Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u nuiet:

 • Materialen wijzigen of kopiëren ;
 • Het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
 • Auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen verwijderen; of veranderen
 • Het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server ‘spiegelen’.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door PropheticPainting.org/The King’s HeART worden beëindigd. Na beëindiging van het lezen, bekijken en oefenen van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen vernietigen die in uw bezit zijn, hetzij in elektronische of gedrukte vorm. Gekochte boeken kunt u uiteraard behouden.

 1. Disclaimer

De materialen op de website van Prophetic Painting.org worden ‘in de huidige staat’ aangeboden. Prophetic Painting.org geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten.

Verder kan Prophetic Painting/The Kings’ HeART geen garantie geven of verklaringen afleggen over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal / workshops of cursussen op haar internetwebsite of op een andere manier gerelateerd aan dergelijk materiaal of op sites gelinkt aan deze site.

 1. Beperkingen

De Prophetic Painting. Org /The Kings’ HeART of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsstagnatie) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om de materialen te gebruiken op de website, zelfs als Bedrijf of een geautoriseerde vertegenwoordiger van het Bedrijf mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

 1. Revisies en Errata

De materialen op de website van PropheticPainting.org/The Kings’ HeART kunnen technische, typografische, translationele of fotografische fouten bevatten. Ondanks dat wij ons uiterste best doen om goede workshops/cursussen en produkten te leveren. PropheticPainting.org/The Kings’ HeART  kan niet garanderen dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. PropheticPainting.org/The Kings’ HeART kan het materiaal op haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. PropheticPainting.org/The Kings’ HeART doet echter geen toezegging om de materialen bij te werken.

 1. Links

PropheticPainting.org/The Kings’ HeART heeft niet alle sites met een link naar de internet-website bekeken en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link betekent niet dat PropheticPainting.org/The Kings’ HeART de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

 1. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

PropheticPainting.org/The Kings’ HeART kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden. Checkt u daarom deze voorwaarden regelmatig zodat u steeds op de hoogte bent van de actuele voorwaarden.

 1. Annulering van bestellingen

Inschrijftermijnen eindigen 21 dagen voor aanvang van de cursus of workshop.

U bent pas definitief ingeschreven in een cursus of workshop na ontvangst van uw volledige betaling op onze bankrekening. (PropheticPainting.org/The King’s HeART is niet aansprakelijk voor het mogelijk mislukken van een elektronische betaling via de website en wijst elke aansprakelijkheid daarvoor af. Controleert u uw eigen bankrekening om te checken of betaling geslaagd is).

Bij annulering van een workshop of cursus door PropheticPainting.org/The King’s HeART wegens ziekte van de cursusleider heeft u recht op een vervangende cursus of workshop binnen 1 jaar vanaf de cursusdatum. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs dezelfde cursus of workshop te zijn. Eventuele prijsverschillen worden bijbetaald door de koper of teruggestort door PropheticPainting.org/The King’s HeART.

Bij annulering door de koper of een vertegenwoordiger van de koper wordt de volgende restitutie van cursus/workshopgelden gehanteerd, bij annulering  vanaf:

3 dagen of korter voorafgaand aan de cursus/workshopdatum: 0% restitutie
7 dagen of korter voorafgaand aan de cursus/workshopdatum: 20% restitutie
14 dagen of korter voorafgaand aan de cursus/workshopdatum: 50% restitutie
21 dagen of korter voorafgaand aan de cursus/workshopdatum: 75% restitutie

Voldoende cursisten
Een cursus of workshop kan alleen doorgaan indien voldoende cursisten zich hebben ingeschreven. U ontvangt in dit geval uw geld terug.

 1. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de website van PropheticPainting.org/The King’s HeART wordt beheerst door Nederlands recht, ongeacht conflicterende wettelijke bepalingen.

 

ENGLISH

Terms and Conditions

 1. Conditions

By visiting this website, you agree to be bound by the Terms of Use of this website, all applicable laws and regulations, and you agree that you are responsible for compliance with applicable local laws.

If you do not agree to any of these conditions, you are prohibited from using or visiting this site.

The materials on this website are protected by applicable copyright and trademark laws.

 1. Use Materials, Knowledge and Workshops/Courses

Permission is granted to use information or goods purchased on or via this website for personal, non-commercial purposes.

This is the granting of a license, not a transfer of title, and under this license you may now:

 • Change or copy materials;
 • Use the material for commercial purposes, or for public display (commercial or non-commercial);
 • Remove copyrights or other proprietary notices from the materials; or change
 • Transfer the material to another person or ‘mirror’ the materials on another server.

This license terminates automatically if you violate any of these restrictions and can be terminated at any time by PropheticPainting.org/The King’s HeART. Upon termination of reading, viewing and practicing these materials or upon termination of this license, you must destroy any downloaded materials that are in your possession, whether in electronic or printed form. You can of course keep purchased books.

 1. Disclaimer

The materials on the website of Prophetic Painting.org are offered ‘in the current state’. Prophetic Painting.org makes no warranties, express or implied, and hereby disclaims all warranties, including, but not limited to, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose or non-infringement of intellectual property or other violation of rights.

Furthermore, Prophetic Painting / The Kings’ HeART can not give any guarantee or make statements about the accuracy, probable results or reliability of the use of the material / workshops or courses on its internet website or in any other way related to such material or on sites linked to this site.

 1. Restrictions

The Prophetic Painting. Org / The Kings’ HEART or its suppliers are in no way liable for any damage (including, but not limited to, loss of data or profit, or as a result of business stagnation) arising from the use or inability to use the materials. use on the website, even if Company or an authorized representative of the Company has been informed orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

 1. Revisions and Errata

The materials on the PropheticPainting.org/The Kings’ HeART website may contain technical, typographical, translational or photographic errors. Although we do our very best to provide good workshops / courses and products. PropheticPainting.org/The Kings’ HeART can not guarantee that the materials on its website are accurate, complete or up-to-date. PropheticPainting.org/The Kings’ HeART can change the material on its website at any time without prior notice. PropheticPainting.org/The Kings’ HeART does not make any commitment to update the materials.

 1. Links

PropheticPainting.org/The Kings’ HeART has not viewed all sites with a link to the internet website and is not responsible for the content of such linked sites. The inclusion of a link does not mean that PropheticPainting.org/The Kings’ HeART approves the site. The use of such a linked website is at the user’s own risk.

 1. Changes to the terms of use of the site

PropheticPainting.org/The Kings’ HeART may revise these Terms of Use for its website at any time and without notice. By using this website, you agree to be bound by the then current version of these Terms of Use. Therefore, check these conditions regularly so that you are always aware of the current conditions.

 1. Cancellation of orders

Enrollment periods end 21 days before the start of the course or workshop.

You are only definitively enrolled in a course or workshop after receiving your full payment on our bank account. (PropheticPainting.org/The King’s HeART is not liable for the possible failure of an electronic payment via the website and disclaims any liability for this. Please check your own bank account to check if payment is successful.).

In case of cancellation of a workshop or course by PropheticPainting.org/The King’s HeART due to illness of the Instructor you are entitled to a replacement course or workshop within 1 year from the course date. This does not necessarily have to be the same course or workshop. Any price differences will be paid by the buyer or refunded by PropheticPainting.org/The King’s HeART.

In the event of cancellation by the buyer or a representative of the buyer, the following refund of course / workshop fees will be applied, in case of cancellation from:

3 days or less prior to the course / workshop date: 0% refund
7 days or less prior to the course / workshop date: 20% refund
14 days or less prior to the course / workshop date: 50% refund
21 days or less prior to the course / workshop date: 75% refund.

9. Applicable law
Applicable law to any claim relating to the PropheticPainting.org/The King’s HeART website is governed by Dutch law, regardless of conflicting legal provisions.

 

GERMAN

Geschäftsbedingungen

 1. Bedingungen

Durch den Besuch dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen dieser Website, allen geltenden Gesetzen und Bestimmungen einverstanden und stimmen zu, dass Sie für die Einhaltung der geltenden lokalen Gesetze verantwortlich sind.

Wenn Sie einer dieser Bedingungen nicht zustimmen, dürfen Sie diese Website nicht nutzen oder besuchen.

Die Materialien auf dieser Website sind durch geltende Urheber- und Markenrechte geschützt.

 1. Verwenden von Materialien, Wissen und Workshops

Es ist erlaubt, Informationen oder Waren, die auf oder über diese Website gekauft wurden, für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke zu verwenden.

Dies ist die Erteilung einer Lizenz, keine Übertragung des Eigentums und unter dieser Lizenz können Sie jetzt:

 • Ändern oder kopieren Sie Materialien;
 • Verwenden Sie das Material für kommerzielle Zwecke oder zur öffentlichen Präsentation (kommerziell oder nicht kommerziell);
 • Entfernen Sie Urheberrechte oder andere Eigentumshinweise aus den Materialien; oder ändern
 • Übertragen Sie das Material an eine andere Person oder “spiegeln” Sie die Materialien auf einem anderen Server.

Diese Lizenz endet automatisch, wenn Sie gegen eine dieser Einschränkungen verstoßen und kann jederzeit von PropheticPainting.org/The King’s HeART gekündigt werden. Nach Beendigung des Lesens, Betrachtens und Übens dieser Materialien oder nach Beendigung dieser Lizenz müssen Sie heruntergeladene Materialien, die sich in Ihrem Besitz befinden, in elektronischer oder gedruckter Form zerstören. Sie können natürlich gekaufte Bücher behalten.

 1. Haftungsausschluss

Die Materialien auf der Website von Prophetic Painting.org werden “im aktuellen Zustand” angeboten. Prophetic Painting.org übernimmt keine Gewährleistung, weder ausdrücklich noch stillschweigend, und lehnt hiermit alle Gewährleistungen ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen oder Bedingungen der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Nichtverletzung geistigen Eigentums oder anderer Rechtsverletzungen.

Darüber hinaus kann Prophetic Painting / The Hearts der Kings keine Garantie oder Aussagen über die Richtigkeit, wahrscheinliche Ergebnisse oder Zuverlässigkeit der Nutzung der Materialien / Workshops oder Kurse auf ihrer Internet-Website oder in anderer Weise im Zusammenhang mit solchen Materialien oder auf verlinkten Seiten geben diese Seite.

 1. Einschränkungen

Die prophetische Malerei. Org / The Kings ‘HEART oder seine Lieferanten sind in keiner Weise haftbar für Schäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Datenverlust oder Gewinn oder infolge von Geschäftsstagnation), die sich aus der Verwendung oder Unmöglichkeit der Verwendung des Materials ergeben. Nutzung auf der Website, auch wenn das Unternehmen oder ein bevollmächtigter Vertreter der Gesellschaft mündlich oder schriftlich über die Möglichkeit eines solchen Schadens informiert wurde. Da einige Rechtsordnungen keine Beschränkungen für stillschweigende Gewährleistungen oder Haftungsbeschränkungen für Folge- oder Nebenschäden zulassen, gelten diese Einschränkungen möglicherweise nicht für Sie.

 1. Überarbeitungen und Errata

Die Materialien auf der Webseite von The Hearts können technische, typografische, translationale oder fotografische Fehler enthalten. Obwohl wir unser Bestes geben, um gute Workshops / Kurse und Produkte anzubieten. PropheticPainting.org/Die Kings ‘HeART kann nicht garantieren, dass die Materialien auf ihrer Website korrekt, vollständig oder aktuell sind. PropheticPainting.org/Die Kings ‘HeART kann das Material auf seiner Website jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. PropheticPainting.org/ The HeART der Könige verpflichtet sich nicht, die Materialien zu aktualisieren.

 1. Links

PropheticPainting.org/Die Kings ‘HeART hat nicht alle Seiten mit einem Link zur Internet-Website angezeigt und ist nicht für den Inhalt solcher verlinkten Seiten verantwortlich. Die Aufnahme eines Links bedeutet nicht, dass PropheticPainting.org/The Kings HEART die Website genehmigt. Die Nutzung einer solchen verlinkten Website erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.

 1. Änderungen der Nutzungsbedingungen der Website

PropheticPainting.org/Die Kings ‘HeART kann diese Nutzungsbedingungen für ihre Website jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der jeweils aktuellen Version dieser Nutzungsbedingungen einverstanden. Überprüfen Sie daher diese Bedingungen regelmäßig, damit Sie sich stets über die aktuellen Bedingungen im Klaren sind.

 1. Stornierung von Bestellungen

Anmeldefristen enden 21 Tage vor Beginn des Kurses oder Workshops.

Sie werden erst nach Eingang Ihrer vollständigen Zahlung auf unserem Bankkonto definitiv in einen Kurs oder Workshop aufgenommen. (PropheticPainting.org/The Königs Herz ist nicht verantwortlich für den möglichen Ausfall einer elektronischen Zahlung über die Website und lehnt jegliche Haftung dafür. Bitte überprüfen Sie Ihr Bankkonto zu überprüfen oder die Zahlung erfolgreich war).

Nach der Absage eines Workshops oder Kursen von PropheticPainting.org/The Königs Herzen wegen Krankheit des Trainers werden Sie zu einem Ersatz-Kurs oder Workshop mit dem Titel innerhalb eines Jahres nach dem Kurs. Dies muss nicht unbedingt der gleiche Kurs oder Workshop sein. Alle Preisunterschiede werden vom Käufer bezahlt oder von PropheticPainting.org/ The King’s HeART erstattet.

Im Falle einer Stornierung durch den Käufer oder einen Vertreter des Käufers, wird die folgende Rückerstattung der Kurs- / Workshopgebühren fällig, im Falle einer Stornierung von:

3 Tage oder weniger vor dem Kurs / Workshop Datum: 0% Rückerstattung

7 Tage oder weniger vor dem Kurs / Workshop Datum: 20% Rückerstattung

14 Tage oder weniger vor dem Kurs / Workshop Datum: 50% Rückerstattung

21 Tage oder weniger vor dem Kurs / Workshop Datum: 75% Rückerstattung

 1. Anwendbares Recht

Jegliche Ansprüche in Bezug auf die Webseite von PropheticPainting.org / The King’s HEART unterliegen dem niederländischen Recht, ungeachtet widersprüchlicher gesetzlicher Bestimmungen.