Privacy Policy

PRIVACY POLICY PROPHETIC PAINTING (scroll for English and German)

Wie zijn wij
The King’s HeART is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens op deze website.Ons website-adres is: https://www.propheticpainting.org. U kunt ons bereiken op:marion@propheticpainting.orgFysiek adres: Forel 48, 3824 LB AMERSFOORT, Nederland.

Conform de wet op de privacy binnen de EU (GDPR) gebruikt Prophetic Painting de volgende privacy policy. Het is ons doel om ons te houden aan de door de wet gestelde beperkingen.

 1. VERWERKERS VAN PROPHETIC PAINTING ZIJN:
  Voor een goede werking van de website werken wij samen met zogenaamde verwerkers. Met deze verwerkers hebben wij een contract afgesloten waarin wij afspreken aan de GDPR-wetgeving te voldoen. De Verwerkers van Prophetic Painting zijn:
 • Kunstenaars en/of Schrijvers (naam, adres, nationaliteit, emailadres)
  van wie u produkten aanschaft).
 • Onze nieuwsbriefsoftware (naam, adres, nationaliteit, emailadres)
  (nieuwsbriefsoftware)
 • Ons hostingbedrijf(hosting, emailverkeer, ip-adres)
  (verwerker van emailverkeer)
 • Onze websiteservice(website onderhoud)
  Verwerker heeft toegang tot de website t.b.v. technisch onderhoud)
 • Google Analytics(gegevens analyse internet)
  Anderen die gegevens voor mij verwerken
 • Betalingsfacilitators(bankgegevens, bestelde producten, uw adres)
  Verwerker heeft toegang tot de website en klantgegevens. Bij het verwerken van betalingen worden sommige van uw gegevens doorgegeven aan PayPal, inclusief informatie die nodig is om de betaling te verwerken of te ondersteunen, zoals het totaal van de aankoop en factuurgegevens.

Prophetic Painting (The King’s HeART)is zelf verwerker van informatie zoals:

– foto’s van uw werk
– foto’s en info van uw produkten
– email en naam/adresgegevens
– nationaliteit
– emailcontent waarin informatie tussen u en Prophetic Painting wordt uitgewisseld 

Wie in ons team heeft toegang
We delen informatie met derden die ons helpen onze bestellingen en winkeldiensten aan u te leveren. Leden van ons team en leveranciers waar u een product koopt, hebben toegang tot de informatie die u ons verstrekt. Onze beheerders en winkelmanagers hebben toegang tot:

 • Bestel informatie zoals wat er is gekocht, wanneer het is gekocht en waar het naartoe moet worden gestuurd, en
 • Klantinformatie zoals uw naam, e-mailadres en factuur- en verzendinformatie.

Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen uit te voeren, restituties te verwerken en u te ondersteunen.

 1. BETALINGEN
 • Naam en adres en betalingsgegevens
 • voornaam
 • achternaam
 • fysiek adres
 • emailadres
 • bankgegevens
 • aangeschafte produktenDe voorgaande gegevens worden gevraagd om:
 • Uw betaling te verifiëren
 • U te kunnen bereiken met communicatie over verzending van het product, nieuws, cursussen, huishoudelijke mededelingen, de voortgang van uw cursus, statistische doeleinden.
  Bankgegevens zoals creditcardinformatie wordt niet door ons verwerkt maar door onze betalingsfacilitators  die op hun beurt uw bank aanspreken.
 1. COMMUNICATIE
  Via uw aanmelding voor onze nieuwsbrief verwerken wij de volgende gegevens om u te kunnen bereiken met communicatie over nieuws, cursussen.
 • Via Mailchimp sturen wij u emailberichten m.b.t. huishoudelijke mededelingen, en nieuws en aanbiedingen. Wij vragen om uw nationaliteit of taal zodat wij in de juiste taal met u kunnen communiceren.
 1. U HEEFT RECHT OP:
 • Het recht om vergeten te worden
  Door u uit te schrijven in de footer van onze nieuwsbrief kunt u uw gegevens wissen. Eveneens kunt u contact met ons opnemen met het verzoek u uit te schrijven en uw gegevens te wissen. Dit omvat niet alle gegevens die we verplicht zijn te bewaren voor administratieve, wettelijke of veiligheidsdoeleinden.
 • Het recht op rectificatie
  – Je kunt je Profetische schilderprofiel op elk gewenst moment openen en bijwerken om je accountgegevens te corrigeren of aan te vullen.
  – U kunt ook op elk moment contact opnemen met Prophetic Painting om informatie die wij over u hebben te bekijken, corrigeren, wijzigen of verwijderen, zoals uitgelegd door contact met ons op te nemen.
 • U kunt uw gegevens bij  Mailchimp veranderen door ons een email te sturen of door onder aan een nieuwsbrief op een link te klikken die u toegang geeft tot uw gegevens bij Mailchimp.
 1. PROPHETIC PAINTING’S INTENTIES MBT PRIVACY
  Prophetic Painting zal uw privé informatie slechts gebruiken voor doeleinden die nodig zijn voor het runnen van de website en afwikkelen van uw bestellingen. Uw gegevens worden nooit aan derden doorgegeven voor andere doeleinden.
  Hoe wij uw informatie beschermen
  Wij en onze verwerkers nemen passende procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens en beveiligingsmaatregelen om u te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonlijke informatie, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en gegevens die bij ons of onze platformen zijn opgeslagen. Prophetic Painting wordt gehost via een beveiligde website, herkenbaar aan https://..
  Uw persoonlijke informatie delen
  Wij verkopen, verhandelen of verhuren geen persoonlijke identificatie-informatie van gebruikers aan anderen. We kunnen generieke geaggregeerde demografische informatie die geen verband houdt met persoonlijke identificatie-informatie over bezoekers en gebruikers delen met onze zakenpartners, vertrouwde leden voor de hierboven uiteengezette doeleinden.
  Uw persoonlijke informatie bewaren
  Als u een opmerking achterlaat, worden de opmerking en de metagegevens voor onbepaalde tijd bewaard. Dit is zodat we alle vervolgopmerkingen automatisch kunnen herkennen en goedkeuren in plaats van ze in een moderatierij te houden.
  Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die zij in hun gebruikersprofiel hebben opgeslagen. Alle gebruikers kunnen op elk moment hun persoonlijke informatie zien, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Website-beheerders kunnen die informatie ook bekijken en bewerken.
 1. AANSPREEKPUNT DATAVERWERKING PROPHETIC PAINTING
  De aanspreekbare persoon binnen Prophetic Painting aangaande dataverwerking is Marion de Jong, of een vervanger. Heeft u vragen of wilt u contact omtrent privacy zaken dan kunt u contact opnemen met Marion.
 1. COOKIES
  Als u een reactie op onze site achterlaat, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website op te slaan in cookies. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u een andere opmerking achterlaat. Deze cookies blijven een jaar geldig.
  Als u een account hebt en u inlogt op deze site, zullen we een tijdelijke cookie instellen om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.
  Wanneer u zich aanmeldt, zullen we ook verschillende cookies instellen om uw aanmeldingsgegevens en uw schermweergaveopties op te slaan. Inlogcookies blijven twee dagen geldig en cookies voor schermopties een jaar.
  Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw login twee weken bestaan. Als u zich afmeldt bij uw account, worden de inlogcookies verwijderd.
  Als u een artikel bewerkt of publiceert, wordt er een extra cookie in uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft eenvoudig de post-ID van het artikel dat u zojuist hebt bewerkt. Het vervalt na 1 dag.
 2. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID
  Propheticpainting.org heeft de vrijheid om dit privacybeleid op elk gewenst moment bij te werken. Wanneer we dit doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. We moedigen Gebruikers aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen om op de hoogte te blijven van hoe we helpen de persoonlijke informatie die we verzamelen te beschermen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om dit privacybeleid periodiek te herzien en u bewust te worden van wijzigingen.

Juli 2018

ENGLISH

PRIVACY POLICY PROPHETIC PAINTING
(scroll down for German, go up for Dutch)

Who are we
The King’s HeART is responsible for the processing of personal data on this website. Our website address is: https://www.propheticpainting.org. You can reach us at: marion@propheticpainting.org Physical address: Forel 48, 3824 LB AMERSFOORT, The Netherlands.

In accordance with the law on privacy within the EU (GDPR) Prophetic Painting uses the following privacy policy. Our goal is to comply with the restrictions imposed by law.

 1. PROPHETIC PAINTING PROCESSORS ARE:
  For the proper functioning of the website we work together with so-called processors. With these processors we have concluded a contract in which we agree to comply with the GDPR legislation. The Processors of Prophetic Painting are:
 • Artists and / or Writers (name, address, nationality, email address)
  from whom you purchase products).
 • Our newsletter software (name, address, nationality, email address)
 • Our hosting company (hosting, email traffic, IP address)
 • Our website service (website maintenance)
  Processor has access to the website for technical maintenance)
 • Google Analytics (data analysis internet)
 • Payment facilitators (bank details, ordered products, your address)
  The processor has access to the website and customer data. When processing payments, some of your data will be transferred to PayPal, including information needed to process or support the payment, such as the total purchase and billing information.
 • Others who process data (administrative personel)

Prophetic Painting (The King’s HeART) is itself a processor of information such as:

 • photos of your work
 • photos and info of your products
 • email and name / address details
 • nationality
 • email content in which information is exchanged between you and Prophetic Painting
  Who has access to our team
  We share information with third parties that help us deliver our orders and shopping services to you. Members of our team and suppliers where you purchase a product have access to the information you provide us. Our managers and store managers have access to:
 • Order information such as what was purchased, when it was purchased and where it should be sent, and
 • Customer information such as your name, e-mail address and invoice and shipping information.
  Our team members have access to this information to execute orders, process refunds and support you.
 1. PAYMENTS
  o Name and address and payment details
 • First Name
 • last name
 • physical address
 • e-mail address
 • bank detailso purchased products
  The previous data are requested to:
 • Verify your payment
 • To be able to reach you with communication about the shipment of the product, news, courses, household announcements, the progress of your course, statistical purposes.
  Bank details such as credit card information are not processed by us, but by our payment facilitators who in turn appeal to your bank.
 1. COMMUNICATION
  Through your registration for our newsletter we process the following data to reach you with communication about news, courses.
  o Via Mailchimp we send you email messages regarding household announcements, and news and offers.
  We ask for your nationality or language so that we can communicate with you in the right language.
 2. YOU HAVE THE RIGHT TO:
  o The right to be forgotten

  By signing out in the footer of our newsletter you can erase your data. You can also contact us with the request to unsubscribe and to delete your data. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.
  o The right to rectification
  – You can access and update your Prophetic Painting Profile at any time to correct or complete your account information.
  – You may also contact Prophetic Painting at any time to access, correct, amend or delete information that we hold about you, as explained by contacting us.
  – You can change your data with Mailchimp by sending us an email or by clicking on a link at the bottom of a newsletter that gives you access to your data at Mailchimp.
  o The right of access
  Our Privacy Policy describes what data we collect and how we use it. If you have specific questions about specific data, you can contact us at any time.
 3. PROPHETIC PAINTING’S INTENTIONS REGARDING PRIVACY
  Prophetic Painting will only use your private information for purposes necessary for running the website and settling your orders. Your data will never be passed on to third parties for other purposes.
  How we protect your information
  We and our processors take appropriate procedures to collect, store and process data and security measures to protect you from unauthorized access, modification, disclosure or destruction of your personal information, username, password, transaction information and data held with us or our platforms have been saved. Prophetic Painting is hosted via a secure website, recognizable by https: // ..
  Share your personal information
  We do not sell, trade or rent personal identification information of users to others. We might share your info with our course leaders  We may share generic aggregated demographic information that is not related to personal identification information about visitors and users with our business partners, trusted members for the purposes set out above.
  Keep your personal information
  If you leave a comment, the comment and the metadata are saved indefinitely. This is so that we can automatically recognize and approve all follow-up comments instead of keeping them in a moderator’s queue.
  For users who register on our website (if present), we also store the personal information they have stored in their user profile. All users can see, edit or delete their personal information at any time (except that they can not change their username). Website administrators can also view and edit that information.
 4. CONTACT POINT DATA PROCESSING PROPHETIC PAINTING
  The approachable person within Prophetic Painting regarding data processing is Marion de Jong, or a replacement. If you have any questions or want contact about privacy matters, please contact Marion.
 5. COOKIES
  If you leave a comment on our site, you can choose to store your name, e-mail address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to re-enter your details if you leave another note. These cookies remain valid for one year.
  If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine whether your browser accepts cookies. This cookie does not contain any personal information and will be deleted when you close your browser.
  When you sign up, we will also set different cookies to store your login information and your screen display options. Log in cookies remain valid for two days and cookies for screen options a year.
  If you select “Remember me”, your login will remain for two weeks. If you log out of your account, the sign-in cookies will be deleted.
  When you edit or publish an article, an extra cookie is stored in your browser. This cookie does not contain personal information and simply gives the post-id of the article that you have just edited. It expires after 1 day.
 6. CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY
  Propheticpainting.org has the freedom to update this privacy policy at any time. When we do this, we will review the updated date at the bottom of this page. We encourage Users to periodically review this page for any changes to be aware of how we are helping to protect the personal information we collect. You acknowledge and agree that it is your responsibility to periodically review this Privacy Policy and become aware of any changes.

July 2018

GERMAN

DATENSCHUTZRICHTLINIE PROPHETIC PAINTING 

Wer sind wir?
Für die Verarbeitung personenbezogener Daten auf dieser Website ist die HeART des Königs zuständig, die Adresse lautet: https://prophylacepainting.org. Sie erreichen uns unter: marion@propheticpainting.org Physische Adresse: Forel 48, 3824 LB AMERSFOORT, Niederlande.

In Übereinstimmung mit dem Datenschutzgesetz der Europäischen Union (DSGVO) verwendet Prophetic Painting die folgenden Datenschutzrichtlinien. Unser Ziel ist es, die gesetzlichen Beschränkungen einzuhalten.

 1. PROPHETIC PAINTING PROZESSOREN SIND:
  Für das reibungslose Funktionieren der Website arbeiten wir mit sogenannten Prozessoren zusammen. Mit diesen Verarbeitern haben wir einen Vertrag geschlossen, in dem wir uns verpflichten, die DSGVO einzuhalten. Die Prozessoren der prophetischen Malerei sind:
 • Künstler und / oder Schriftsteller (Name, Adresse, Nationalität, E-Mail-Adresse)(von wem Sie Produkte kaufen).
 • Unsere Newsletter-Software (Name, Adresse, Nationalität, E-Mail-Adresse)(Newsletter-Software)
 • Unser Hosting-Unternehmen (Hosting, E-Mail-Verkehr, IP-Adresse)(Prozessor des E-Mail-Verkehrs)
 • Unser Website-Service (Website-Wartung)
  Prozessor hat Zugriff auf die Website für technische Wartung)
 • Google Analytics (Datenanalyse Internet)
 • Zahlungsmittel (Bankverbindung, bestellte Produkte, Ihre Adresse) Der Prozessor hat Zugriff auf die Website und Kundendaten. Bei der Zahlungsabwicklung werden einige Ihrer Daten an PayPal übermittelt, einschließlich der Informationen, die für die Verarbeitung oder Unterstützung der Zahlung erforderlich sind, z. B. die Informationen zum Kauf und zur Rechnungsstellung.
 • Andere, die Daten für Prophetic Painting verarbeiten.

Prophetische Malerei (The Hearts des Königs) ist selbst ein Verarbeiter von Informationen wie:

 • Fotos Ihrer Arbeit
 • Fotos und Infos Ihrer Produkte
 • E-Mail und Name / Adresse Details
 • Staatsangehörigkeit
 • Email Inhalt, in dem Informationen zwischen dir und prophetischer Malerei ausgetauscht werden

  Wer  unserem Team hat Zugang?

Wir teilen Informationen mit Dritten, die uns helfen, unsere Bestellungen und Einkaufsdienstleistungen für Sie zu liefern. Mitglieder unseres Teams und Lieferanten, bei denen Sie ein Produkt erwerben, haben Zugriff auf die Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen. Unsere Manager und Filialleiter haben Zugang zu:

 • Bestellinformationen wie zum Beispiel was gekauft wurde, wann es gekauft wurde und wohin es geschickt werden sollte und
 • Kundeninformationen wie Name, E-Mail-Adresse, Rechnungs- und Versandinformationen.

Unsere Teammitglieder haben Zugriff auf diese Informationen, um Bestellungen auszuführen, Rückerstattungen vorzunehmen und Sie zu unterstützen.

 

 1. ZAHLUNGEN
  o Name und Adresse und Zahlungsdetails
 • Vorname
 • Nachname
 • physische Adresse
 • E-Mail-Adresse
 • Bankverbindung

  o gekaufte Produkte

  Die vorherigen Daten werden angefordert:

 • Überprüfen Sie Ihre Zahlung

Um Sie mit der Kommunikation über den Versand des Produkts, Nachrichten, Kurse,
Haushaltsankündigungen, den Fortschritt Ihres Kurses, statistische Zwecke zu erreichen.

Bankdaten wie Kreditkarteninformationen werden nicht von uns verarbeitet, sondern  von unseren Zahlungsvermittlern, die wiederum an Ihre Bank appellieren.

 1. KOMMUNIKATION
  Durch Ihre Registrierung für unseren Newsletter verarbeiten wir die folgenden Daten, um Sie mit der Kommunikation über Neuigkeiten, Kurse zu erreichen.
  o Via Mailchimp senden wir Ihnen E-Mail-Nachrichten über Haushaltsankündigungen sowie Neuigkeiten und Angebote.
  Wir fragen nach Ihrer Nationalität oder Sprache, damit wir mit Ihnen in der richtigen Sprache kommunizieren können.
 2. SIE HABEN DAS RECHT:
  o Das Recht, vergessen zu werden
  Indem Sie sich in der Fußzeile unseres Newsletters abmelden, können Sie Ihre Daten löschen. Sie können uns auch mit der Abmeldeanfrage kontaktieren und Ihre Daten löschen. Ausgenommen hiervon sind Daten, die wir zu administrativen, rechtlichen oder sicherheitsrelevanten Zwecken speichern müssen.
  o Das Recht auf Nachbesserung
  – Sie können jederzeit auf Ihr prophetisches Malprofil zugreifen und es aktualisieren, um Ihre Kontoinformationen zu korrigieren oder zu vervollständigen.
  – Sie können sich auch jederzeit an Prophetic Painting wenden, um Informationen zu erhalten, zu korrigieren, zu ändern oder zu löschen, die wir über Sie besitzen, wie Sie uns mitteilen.
  – Sie können Ihre Informationen an MailChimp ändern uns eine E-Mail durch das Senden oder auf einem Link am Ende eines Newsletters, klicken Sie in MailChimp Zugriff auf Ihre Daten ermöglicht.
  o Das Recht auf Zugang
  Unsere Datenschutzrichtlinie beschreibt, welche Daten wir sammeln und wie wir sie verwenden. Wenn Sie spezifische Fragen zu bestimmten Daten haben, können Sie uns jederzeit kontaktieren.
 3. ABSICHTLICHE ABSICHTEN DER PROPHETISCHEN MALEREI
  Prophetic Painting nutzt Ihre privaten Informationen nur für die Zwecke, die für den Betrieb der Website und die Abwicklung Ihrer Bestellungen erforderlich sind. Ihre Daten werden niemals zu anderen Zwecken an Dritte weitergegeben.
  Wie schützen wir Ihre Informationen?
  Wir und unsere Bearbeiter unternehmen geeignete Verfahren, um Daten und Sicherheitsmaßnahmen zu sammeln, zu speichern und zu verarbeiten, um Sie vor unbefugtem Zugriff, Änderung, Offenlegung oder Zerstörung Ihrer persönlichen Daten, Benutzernamen, Passwörter, Transaktionsinformationen und Daten zu schützen Plattformen wurden gespeichert. Prophetic Painting wird über eine sichere Website gehostet, erkennbar an https: // ..
  Teilen Ihrer persönlichen Informationen
  Wir verkaufen, tauschen oder vermieten keine persönlichen Identifikationsinformationen von Nutzern an Dritte. Wir können generische aggregierte demografische Informationen, die nicht mit persönlichen Identifikationsinformationen über Besucher und Nutzer in Verbindung stehen, mit unseren Geschäftspartnern, vertrauenswürdigen Mitgliedern für die oben genannten Zwecke teilen.
  Bewahren Sie Ihre persönlichen Daten auf
  Wenn Sie einen Kommentar hinterlassen, werden der Kommentar und die Metadaten unbegrenzt gespeichert. Auf diese Weise können wir automatisch alle Folgekommentare erkennen und genehmigen, anstatt sie in der Warteschlange eines Moderators zu belassen.
  Für Benutzer, die sich auf unserer Website registrieren (falls vorhanden), speichern wir auch die persönlichen Informationen, die sie in ihrem Benutzerprofil gespeichert haben. Alle Benutzer können ihre persönlichen Daten jederzeit sehen, bearbeiten oder löschen (außer dass sie ihren Benutzernamen nicht ändern können). Website-Administratoren können diese Informationen auch anzeigen und bearbeiten.
 4. KONTAKTPUNKT DATENVERARBEITUNG PROPHETISCHE MALEREI
  Die zugänglichste Person in Prophetic Painting bezüglich der Datenverarbeitung ist Marion de Jong oder ein Ersatz. Wenn Sie Fragen haben oder Kontakt zu Datenschutzangelegenheiten wünschen, wenden Sie sich bitte an Marion.
 5. Cookies
  Wenn Sie einen Kommentar auf unserer Website hinterlassen, können Sie Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Website in Cookies speichern. Diese dienen Ihrer Bequemlichkeit, damit Sie Ihre Daten nicht erneut eingeben müssen, wenn Sie eine andere Notiz hinterlassen. Diese Cookies bleiben für ein Jahr gültig.
  Wenn Sie ein Konto haben und sich auf dieser Website anmelden, setzen wir ein temporäres Cookie, um festzustellen, ob Ihr Browser Cookies akzeptiert. Dieser Cookie enthält keine persönlichen Informationen und wird beim Schließen Ihres Browsers gelöscht.
  Wenn Sie sich anmelden, legen wir auch verschiedene Cookies fest, um Ihre Login-Daten und Ihre Bildschirmoptionen zu speichern. Login-Cookies bleiben zwei Tage lang gültig und Cookies für Bildschirmoptionen pro Jahr.
  Wenn Sie “Remember me” auswählen, bleibt Ihr Login für zwei Wochen bestehen. Wenn Sie sich von Ihrem Konto abmelden, werden die Anmelde-Cookies gelöscht.
  Wenn Sie einen Artikel bearbeiten oder veröffentlichen, wird ein zusätzlicher Cookie in Ihrem Browser gespeichert. Dieser Cookie enthält keine persönlichen Informationen und gibt lediglich die Post-ID des Artikels an, den Sie gerade bearbeitet haben. Es läuft nach 1 Tag ab.
 6. ÄNDERUNGEN DIESER DATENSCHUTZRICHTLINIE
  Propheticpainting.org hat die Freiheit, diese Datenschutzerklärung jederzeit zu aktualisieren. Wenn wir dies tun, überprüfen wir das aktualisierte Datum am Ende dieser Seite. Wir empfehlen Benutzern, diese Seite regelmäßig auf Änderungen zu überprüfen, um sich darüber im Klaren zu sein, wie wir zum Schutz der von uns gesammelten personenbezogenen Daten beitragen. Sie erkennen an und stimmen zu, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu überprüfen und auf Änderungen aufmerksam zu werden.

Juli 2018